Region Syddanmark sender et forslag i høring vedrørende fremtidig organisering af børne- og ungdomspsykiatrien efter at have afholdt dialogmøder med samarbejdspartnere og brugere af den syddanske børne- og ungdomspsykiatri.

Børne- og ungdomspsykiatrien i Region Syddanmark er udfordret på grund af en stigende efterspørgsel på udredning og behandling samt mangel på speciallæger. En af konsekvenserne heraf er, at det ikke er muligt at overholde udredningsretten, samt at ventetiderne på behandling er for lange.

Lang række tiltag skal stabilisere behandlingstilbuddet til patienterne

Regionsrådet besluttede i maj 2022 at igangsætte en proces, forankret i Psykiatri- og Socialudvalget, der skulle resultere i et forslag til håndtering af de aktuelle udfordringer, herunder den fremtidige organisering af området.

Forslaget er nu klart til at blive sendt i høring hos de foreninger, råd og organisationer, som repræsenterer børne- og ungdomspsykiatriens brugere og samarbejdspartnere.

Forslagets hovedelementer:

  • Ændring af aldersgrænse for børne- og ungdomspsykiatrien fra 19 til 17 år. Det betyder, at voksenpsykiatrien overtager behandlingsansvaret for de 18-19 årige.
  • Samling af nuværende børne- og ungdomspsykiatriske sengefunktioner i Esbjerg og Aabenraa til en fremtidig sengefunktion i Aabenraa. Det vil betyde, at sengefunktionen i Esbjerg lukkes, men al ambulant behandlingsaktivitet fortsætter uændret i Esbjerg.
  • Akutmodtagelse hele døgnet i Odense og kl. 08.00-18.00 i Aabenraa.
  • Styrkelse af forebyggelse og opfølgningsindsatsen i samarbejde med kommunerne – herunder forslag om udbygning af fremskudt funktion og indførelse af STIME (en model for et tværsektorielt samarbejde i Region Hovedstaden om børn og unge i mistrivsel).
  • Samlet ledelse af Region Syddanmarks børne- og ungdomspsykiatri.
  • Styrkelse af den ambulante kapacitet.

Stedfortrædende udvalgsformand for Psykiatri- og Socialudvalget Sarah Andersen (V) glæder sig over den velvilje, der har været hos brugere og samarbejdspartnere til at bidrage til en robustgørelse af børne- og ungdomspsykiatrien:

– Vi ønsker alle en velfungerende og robust børne- og ungdomspsykiatri, og det er en ambition, som jeg har mødt hos alle vores samarbejdspartnere, i de dialoger vi har haft omkring udfordringerne, vi står midt i. Jeg har oplevet et stort engagement og en velvilje i forhold til at nå et fælles mål – også selvom nogle af de løsninger, der er på bordet og indgår i høringsforslaget, for nogle betyder mærkbare ændringer i hverdagen. Desværre er ændringer nødvendige, når vi skal løse de udfordringer, vi står med.

– Vi er meget opmærksomme på, at forslaget også har betydning for voksenpsykiatrien, og at voksenpsykiatrien på tværs af regionen også er et presset område. Derfor lægges der i høringsudkastet op til – på den korte bane – dels at tilkøbe ekstra pladser fra ”de særlige pladser” på Fyn, dels vi at vi genåbner de 15 senge, der midlertidigt er lukket i Aabenraa. Disse senge vil kunne aflaste ved overbelægning primært i Vejle og Esbjerg. Endelig lægges der op til en pulje på 3,5 mio. kr., som gør det muligt at tilføre ekstra ressourcer til voksenpsykiatriske afdelinger, som har høj belægning. På den lidt længere bane ser vi frem til, at der på det nye OUH etableres 32 nye voksenpsykiatriske senge.

– Jeg håber, at mange vil gøre brug af høringsperioden, også de, som ikke føler, at de er blevet hørt endnu, så vi sikrer, at sagen bliver belyst fra alle sider, inden vi træffer de endelige beslutninger om, hvordan vores børne- og ungdomspsykiatriske område skal indrettes fremadrettet.

Høringen slutter 27. marts 2023, og på baggrund af de indkomne høringssvar vil det endelige notat blive forelagt regionsrådet til godkendelse 24. april 2023.

Økonomi

Høringsforslaget indebærer, at det ambulante område inden for børne- og ungdomspsykiatri styrkes med 9,5 mio. kr. Der lægges også op til, at det voksenpsykiatriske område styrkes med 9,6 mio. kr. (døgnpsykiatri).

Allerede i budgetaftalen for 2023 afsatte regionsrådet 5 mio. kr. til et mere intensiveret samarbejde med kommunerne.  Det er disse midler, der foreslås anvendt til udbygning af fremskudt funktion og indførelse af STIME (en model for et tværsektorielt samarbejde i Region Hovedstaden om børn og unge i mistrivsel). Dette skal aftales nærmere med kommunerne.

Samlet set indebærer forslaget en merøkonomi på 7,4 mio. kr., som foreslås finansieret via den akut-kapacitetspakke, der indgår i aftalen om 10-års planen, som blev indgået i september 2022.

Det er forventningen, at der også i overslagsårene vil kunne findes finansiering inden for midlerne afsat i 10-års planen. Hvis dette ikke viser sig tilfældet, vil finansiering skulle håndteres som led i budget 2024.