Klimaindsatserne i de 22 syddanske kommuner vil medvirke til at løfte Danmark frem mod det nationale klimamål om at skære 70 pct. af CO2-udledningerne. Det viser en ny analyse, som også peger på, at det går langsomt med at høste CO2-besparelser inden for landbrug og transport. Analysen bliver nu delt med den øvrige verden på COP28 i Dubai.

Klimaambitionerne i de 22 syddanske kommuner er helt i top. En ny analyse af kommunernes DK2020-klimaplaner, som Syddansk Universitet (SDU) og Aalborg Universitet (AAU) har udarbejdet for Region Syddanmark, viser, at de syddanske kommuner i 2030 tilsammen forventer at have reduceret deres udledninger med 71 pct. ift. deres udledninger i 1990.

Fart på energisektoren

Og der skal fart på. Opgørelsen over CO2-udledningerne viser, at udledningerne blev reduceret med 9.1 mio. tons CO2 i perioden fra 1990 til 2019, hvilket betyder, at CO2-udledninger skal reduceres med yderligere 6.6 mio. tons CO2 frem mod 2030. Kommunernes CO2-udledningerne forventes i 2030 at være halveret ift. deres udledninger i 2019.

Det er især inden for energisektoren, at kommunerne realiserer udledningsreduktioner. Her forventer kommunerne, at de i 2030 tilsammen har mindsket deres CO2-udledningen med to tredjedele, og at de frem mod 2050 er så godt som klimaneutrale.

Analyseresultater præsenteres på COP28 i Dubai

Resultaterne bliver præsenteret ved et officielt arrangement i forbindelse med COP28 i Dubai af Nicola Tollin, der er professor i Urban Resilience ved SDU. Arrangementet med titlen “Raising the ambition of climate actions at urban level: recommendations for policymakers” finder sted 8. december kl. 15.00 (Dubai-tid).

Michael Nielsen (K), der er formand for Udvalget for Regional Udvikling i Region Syddanmark, glæder sig over, at det høje ambitionsniveau i Syddanmark kan være med til at inspirere andre lande til klimahandling:

– Klimaforandringer er vor tids største udfordring og skal mødes med handlekraft og viljestyrke. Det er jeg glad for afspejler sig i kommunernes klimahandleplaner. Det høje ambitionsniveau viser et Syddanmark, der tager ansvar for at skabe en bæredygtig fremtid, og det er fantastisk, at de syddanske klimaplaner kan være med til at inspirere på globalt plan. Det er vigtigt, at vi deler vores viden om de udfordringer og barrierer, vi støder på, og at vi anderkender, at det kræver hårdt arbejde at komme i mål.

Udfordringer inden for landbrugs- og transportsektoren

Det er ikke alle kommuner, der forventer at kunne realisere en 70 pct. reduktion i 2030. Derudover er der stadig sektorer, hvor CO2-besparelserne går lidt trægt. Det er især inden for landbrugs- og transportsektoren, hvor der bl.a. er brug for nye løsninger, hvis kommunernes initiativer skal lykkes.

– Analysen peger på, at kommunerne baserer en del af deres målopfyldelse på teknologiske udviklinger og landvindinger. Det er nødvendigt, men også sårbart. Derfor vil vi sammen med kommunerne drøfte, hvordan den eksisterende teknologi kan bruges frem mod 2030, og hvordan vi i fællesskab og med klimapartnerskaber med det private erhvervsliv og interesseorganisationer får skabt den nødvendige viden og de rette kompetencer til at løfte opgaverne inden for både klimatilpasning og klimaforebyggelse. Vi skal have alle syddanske kommuner i mål, og vi skal have handlinger i alle sektorer, siger Michael Nielsen.

Region Syddanmark har delt resultaterne af analysen med alle de syddanske kommuner og med regionens partnere i Klimaalliancen. Sammen med dem vil regionen løfte de branchespecifikke udfordringer til den nationale dagsorden.

Find analysen, der er på engelsk, på SDU’s hjemmeside via undermenuen “Evaluation of Climate Action Plans”.

Direkte link til PDF-version af rapporten: Empowering Local Climate Action. Preliminary Analysis of Municipal Action Plans in the Region of Southern Denmark

Klimaalliancen hjælper klimahandlinger på vej
Region Syddanmark og SDU fortsætter samarbejdet. Det vil ske i dialog med parterne i Klimaalliance Syd, så det bedst mulig sikres, at samarbejdet med SDU bidrager til, at alle får indblik i styrker og barrierer, og at der kan udpeges områder, hvor Klimaalliance Syd har en særlig interesse i at samarbejde.

De syddanske kommuners DK2020-klimahandleplaner sætter i de kommende år rammer og retning for klimaindsatser i kommunerne, der medvirker til, at Danmark kan komme i mål med 2030-målsætninger om 70 pct. reduktion af CO2-udledningerne i forhold til 1990.

Klimahandleplanerne indeholder også planer for, hvordan man skal imødegå og tilpasse sig de klimaforandringer, som allerede ses, og som vil blive en del af fremtiden. Det er f.eks. kyst-erosion, ekstrem vind og naturbrande samt oversvømmelser efterfulgt af øvrige ekstreme vejrforhold som f.eks. tørke og hedebølger.

Danske Regioner, KL og Realdania har under navnet Klimaalliancen forpligtet til et stærkt klimapartnerskab, så klimaplanerne kan omsættes til handling frem mod 2030.