Erhvervsuddannelserne skal styrkes til at uddanne faglærte med de rette kompetencer til den grønne omstilling. Det mener regeringen og Folketingets partier, der har indgået en aftale, der blandt andet afsætter midler til tidssvarende udstyr og grønne lærerkompetencer på erhvervsuddannelserne.

Hvis vi skal i mål med et grønnere Danmark, kræver det dygtige faglærte med de kompetencer og færdigheder, som efterspørges på arbejdspladserne. Men antallet af faglærte har været faldende over en årrække. Finansministeriets fremskrivninger indikerer, at der i 2030 vil være cirka 70.000 færre faglærte end i 2022.

Derfor vil regeringen (Socialdemokratiet, Venstre, Moderaterne) og Folketingets partier (Danmarksdemokraterne, Socialistisk Folkepart, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti og Alternativet) med en ny aftale sikre, at der er faglærte med de rette kompetencer til den grønne omstilling – både ved at styrke den grønne omstilling af uddannelserne og ved at gøre uddannelserne mere attraktive for de unge.

Behov for nyt udstyr til den grønne omstilling

Med aftalen afsættes der cirka 210 millioner kroner over en 4-årig periode til erhvervsskolerne, så de kan investere i tidssvarende og grønt udstyr. Midlerne afsættes til investering i udstyr på erhvervsskoler, som udbyder uddannelser inden for hovedområderne ”fødevarer, jordbrug og oplevelser” og ”teknologi, byggeri og transport”, som er kendetegnet ved at være udstyrstunge, og som i høj grad leverer arbejdskraft til den grønne omstilling.

Der afsættes samtidig cirka 90 millioner kroner over en 4-årig periode til efteruddannelse af lærere på alle erhvervsuddannelser. Det skal sikre, at eleverne i højere grad møder kvalificerede lærere med opdateret viden inden for den grønne omstilling på erhvervsskolerne.

Herudover er der fra udmøntning af Grøn skattereform 100 mio. kr. i 2025 og 2026 til efteruddannelse og opkvalificering på erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelserne, hvorfor der med aftalen afsættes samlet en halv milliard kroner til grøn efteruddannelse, opkvalificering og udstyr.

Flere elever skal på studieture og udveksling

Aftalepartierne ønsker, at flere elever kommer afsted på studieture, ligesom man kender det fra gymnasiet, samt at styrke elevernes mulighed for at komme på udveksling i andre europæiske lande under deres erhvervsuddannelse.

Der afsættes derfor med aftalen 23,5 millioner kroner årligt fra 2025 og frem, der skal understøtte erhvervsskolernes muligheder for at gennemføre studieture. Derudover noterer aftalepartierne sig, at regeringen arbejder på at øge andelen af budgettet til erhvervsuddannelserne i forhandlingen af et nyt Erasmus+-program for 2028-2034, så flere elever får mulighed for at komme på udlandsophold. Regeringen har netop indgået en samarbejdsaftale, som skal gøre det lettere for elever på erhvervsuddannelser at komme på udveksling i Tyskland. Regeringen vil løbende undersøge muligheden for lignende samarbejde med andre lande.

Aftalepartierne bakker derudover op om, at Børne- og Undervisningsministeriet i sin løbende dialog med erhvervsskolerne understøtter skolernes indsats i forhold til elevernes mulighed for at komme afsted på udlandsophold.

Indsatsen ”vejen til en erhvervsuddannelse” giver de ældste elever i grundskolen mulighed for at møde unge rollemodeller fra erhvervsuddannelserne, som brænder for deres fag, via besøg på landets skoler. Denne ordning gøres med aftalen permanent og tilføres yderligere midler, så rollemodellerne fremover også vil besøge FGU-elever.

– Jeg er utroligt glad for den her aftale. Den grønne omstilling er et kæmpestort byggeprojekt og en omvæltning for vores landbrug. Hvis vi skal nå i mål med vores ambitiøse klimamål, har vi brug for elektrikere, der kan sætte strøm til vores elbiler, mekanikere, der kan reparere dem, kontor- og handelsuddannede til at håndtere CO2- regnskaber, landmænd, der kan producere grønne og bæredygtige fødevarer og smede og VVS’ere til fjernvarmeudrulning. I dag har vi sikret, at vi tager et skridt mod at sikre faglærte til den grønne omstilling, siger børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye.

– Manglen på faglærte er en flaskehals i den grønne omstilling. Vi tager med denne aftale vigtige skridt imod, at flere i fremtiden vil starte på og gennemføre en erhvervsuddannelse. Det er vi stolte af i Socialdemokratiet, siger Thomas Skriver, Socialdemokratiet.

– Jeg er rigtig glad for, at vi nu tager et vigtigt skridt mod at sikre flere faglærte til den grønne omstilling og gør det mere attraktivt for de unge at tage en erhvervsuddannelse helt generelt. Venstre har for eksempel tidligere kæmpet for et løft af udstyret ude på erhvervsskolerne. Det sikrer vi nu, og det er tiltrængt, da det er forældet alt for mange steder. Jeg ser desuden frem til, at det nye Videnscenter for Jord- og Landbrug kommer i gang, så det kan bidrage til den grønne omstilling af landbruget, siger Anni Matthiesen, Venstre.

– Danmark er en grøn ledestjerne for resten af verden, når det kommer til den grønne omstilling. Men denne position kommer man ikke sovende til. Det kræver høje ambitioner, initiativ, handling og ikke mindst flere hænder. Derfor glæder det mig, at vi nu har indgået en aftale om erhvervsuddannelserne, som vil gøre dem mere fremtidssikrede og dermed sikre flere faglærte til den grønne omstilling. Vi sikrer, at vores dygtige faglærte får de nødvendige kompetencer, som erhvervslivet efterspørger. Desuden giver vi et tiltrængt løft ved at investere mere i tidssvarende grønt udstyr og undervisningsforløb samt opkvalificering af lærerne. Det skal ikke være manglende ambitioner inden for erhvervsuddannelserne, der spænder ben for vores position som grøn frontløber, og derfor er Moderaterne virkelig glade for aftalen, siger Rasmus Lund-Nielsen, Moderaterne.

– Danmarksdemokraterne ønsker, at landets erhvervsskoler har et stærkt studiemiljø og tidssvarende undervisning af høj kvalitet. Derfor er Danmarksdemokraterne glade for, at aftalen øremærker midler til materialer, udstyr og undervisning på landets erhvervsskoler, som klæder eleverne på med evner til at tackle den grønne omstilling og sikre et stærkt og sundt Produktionsdanmark. Med aftalen vil flere elever opleve, at de med deres flid og faglighed kan løfte opgaverne, fordi virkeligheden på skolerne stemmer overens med den, de møder i virksomhederne, siger Karina Adsbøl, Danmarksdemokraterne.

– Det er afgørende for den grønne omstilling, at vi har nok dygtige faglærte i fremtiden. Det kræver tidssvarende uddannelser med fokus på den grønne omstilling og attraktive studieforløb, som de unge har lyst til at være en del af. Med denne aftale tage vi et skridt i den rigtige retning på begge de områder, siger Sofie Lippert, Socialistisk Folkeparti.

– Liberal Alliance er stolte af at være med i den nye aftale om flere faglærte til den grønne omstilling. Flere faglærte er afgørende for at kunne realisere den grønne omstilling og sikre en bæredygtig fremtid. Særligt er vi glade for, at der kommer flere midler til nyt grønt udstyr, flere midler til efteruddannelse af lærere, at midlerne til rollemodeller i udskolingen permanentgøres, og at brugen af gæstelærere fra for eksempel virksomheder afdækkes, siger Helena Artmann, Liberal Alliance.

– I Det Konservative Folkeparti er vi glade for denne mindre aftale, som skal sikre flere faglærte til den grønne omstilling. Aftalen er et vigtigt skridt mod en bæredygtig fremtid. Den grønne omstilling sætter nye præmisser for, hvad faglærte skal kunne for at bidrage effektivt til en bæredygtig verden. Med denne aftale styrker vi vores uddannelsessystem og forbereder det til fremtidens krav. Det er et vigtigt skridt i vores arbejde for et grønnere Danmark, hvor vi sammen tager ansvar for både nutidens og fremtidens udfordringer. Vi ser frem til at forhandle yderligere om styrkelsen af erhvervsuddannelserne, da dette kun er en del af de midler, der er afsat i forbindelse med diverse aftaler. Der er nemlig ingen tvivl om, at vi skal gøre endnu mere for erhvervsuddannelserne, end hvad vi gør med denne aftale, siger Lise Bertelsen, Det Konservative Folkeparti.

– Det er rigtig godt, at erhvervsuddannelserne nu får et grønt løft. Det er der hårdt brug for. Alle erhvervsskoler i hele landet skal nemlig være gode og grønne – og der skal turbo på den grønne omstilling! Det er et fint første skridt, at der kommer penge til grønt udstyr og efteruddannelse til lærerne, rollemodeller på FGU og forsøg med grønne svendeprøver. Men der er stadig lang vej i mål. Vi vil sende flere penge og give erhvervsskolerne og de faglige udvalg mere frihed til at trykke på den grønne speeder, siger Anne Hegelund, Enhedslisten.

– I Radikale Venstre brænder vi for at lave gode erhvervsuddannelser, som unge og ældre har lyst til at vælge, og som klæder dem på til den grønne omstilling. Jeg er glad for at være med til at gøre uddannelserne mere bæredygtige med nyt udstyr og efteruddannelse til lærerne. Og så har jeg kæmpet for at få endnu flere unge ambassadører, som kan inspirere andre unge, siger Lotte Rod, Radikale Venstre.

– Dansk Folkeparti er glade for aftalen. Erhvervsskolerne svømmer jo ikke rundt i penge som universiteterne, men vi er immervæk stadig glade for, at man endelig finder nogle penge til at løfte erhvervsskolerne. Med aftalen får vi nogle lidt bedre vilkår for lærere og elever, og det er derfor, vi er med, siger Nick Zimmermann, Dansk Folkeparti.

– Verdens klima- og biodiversitetskrise skyldes, at vores uddannelser ikke ruster os til at passe på vores jordklode. Det gælder også erhvervsskolerne, hvor vi skal gøre meget mere for, at faglærte klædes på med bæredygtige kompetencer. Derfor er Alternativet særligt glade for, at vi med aftalen investerer i bæredygtig efteruddannelse og grønne udstyrsinvesteringer på erhvervsskolerne. Specielt efteruddannelse af undervisere er vigtigt. Derfor er det centralt for Alternativet, at efteruddannelsen af undervisere udbredes til alle erhvervsskoler, så vi sikrer, at alle lærlinge møder en grøn undervisning. Samtidig er det godt, at vi fra centralt hold nu tager første skridt mod at støtte op om udviklingen af grønne eksamensformer såsom grønne svendeprøver. Uddannelse skal tænkes helt ind i maskinrummet af den bæredygtige omstilling, og vi har i dag taget et vigtigt skridt i den retning. Kampen fortsætter, siger Christina Olumeko, Alternativet.

Ud over aftalen arbejder regeringen på at udpege tre klimaerhvervsskoler. De skal fungere som drivende kræfter for udviklingen på tværs af alle erhvervsskoler og udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser ved at bidrage til udvikling, afprøvning og opdatering af relevante uddannelser i forhold til ny teknologi, undervisningsforløb og lærerkompetencer.

Hver skole udpeges med baggrund i en konkret udfordring som for eksempel omlægning af energisektoren, bæredygtigt byggeri, klimavenligt landbrug eller grøn transport. Midlerne til klimaerhvervsskolerne er afsat med aftale om finansloven for 2023, hvor der er afsat cirka 100 millioner kroner årligt fra 2023-2028 og cirka 30 millioner kroner årligt fra 2029 og frem. Midlerne i 2023 er udmøntet som et særtilskud til de tekniske erhvervsuddannelser og landbrugsuddannelsen, mens midlerne fra 2024 og frem udmøntes til etablering af tre klimaerhvervsskoler.

”Aftale om flere faglærte til den grønne omstilling” er regeringens anden aftale om erhvervsuddannelserne. Det første skridt mod stærkere erhvervsuddannelser tog regeringen medAftale om flere social- og sundhedsassistenter og social- og sundhedshjælpere til vores sundhedsvæsen og ældrepleje.

Regeringen vil præsentere yderligere udspil om erhvervsuddannelserne, der vil have fokus på de to helt grundlæggende udfordringer i forhold til at uddanne flere faglærte: Erhvervsuddannelserne skal gøres mere attraktive, så flere søger dem, og det skal understøttes, at færre elever falder fra.

Alle udspil om erhvervsuddannelserne skal ses i sammenhæng med øvrige initiativer, som regeringen har præsenteret og vil præsentere på resten af undervisnings- og uddannelsesområdet.

Initiativer i aftalen

– Grønt udstyrsløft på erhvervsskolerne. Aftalen afsætter cirka 210 mio. kr. over en 4-årig periode til et grønt udstyrsløft på erhvervsuddannelserne for at styrke erhvervsskolernes mulighed for at investere i nyt tidssvarende udstyr. Derudover er det som led i udmøntning af aftale om Grøn skattereform for industri mv. besluttet at anvende cirka 100 millioner kroner årligt i 2025 og 2026 til grøn efteruddannelse og opkvalificering, der skal gå til erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelserne.
– Grøn efteruddannelse af erhvervsskolelærerne. Der afsættes cirka 90 millioner kroner over en 4-årig periode til efteruddannelse af lærere på alle erhvervsuddannelser. Midlerne skal understøtte, at eleverne i endnu højere grad møder kvalificerede lærere med opdateret viden om fx de nyeste bæredygtige materialer, klimaafrapportering eller udstyr.
– Videnscentrene på erhvervsuddannelserne permanentgøres. Videnscentrene for erhvervsuddannelserne har til formål at understøtte både erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelserne i blandt andet den grønne omstilling. Med aftalen gøres centrene permanente fra 2025, hvor bevillingen ellers ville bortfalde. Centrenes bevilling videreføres med 27 millioner kroner årligt fra 2025. For at styrke videnscentrenes faglige fokus og skabe mindre overlap mellem centrene vil udvalgte centre blive sammenlagt, så der videreføres i alt syv videnscentre fra 2025 og frem, herunder det nye Videnscenter for Jord- og Landbrug
– Forsøg med afsluttende prøver – herunder grønne svendeprøver. Aftalepartierne noterer sig, at regeringen i 2024 vil række ud til erhvervsskolerne og de faglige udvalg med opfordring om, at der afvikles yderligere forsøg med udvikling og afprøvning af tidssvarende afsluttende prøver, herunder grønne svendeprøver.
– Flere studieture for at understøtte attraktive ungemiljøer. Med aftalen afsættes der 23,5 millioner kroner årligt fra 2025 til studieture, der skal være med til at gøre de sociale miljøer på erhvervsskolerne endnu mere attraktive.
– Attraktive muligheder for udlandsophold. Aftalepartierne ønsker at styrke mulighederne for, at elever på erhvervsuddannelserne kan komme på udlandsophold i andre europæiske lande. Aftalepartierne noterer sig, at regeringen arbejder på at øge andelen af budgettet til erhvervsuddannelserne i forhandlingen af et nyt Erasmus+-program for 2028-2034, samt at regeringen har indgået en samarbejdsaftale med Tyskland, som blandt andet. skal gøre det lettere for elever og lærlinge på erhvervsuddannelserne at komme på udveksling i Tyskland.
– Erhvervsuddannelsernes år. I forlængelse af afholdelsen af Euroskills 2025 i Danmark udnævnes 2025 som ”Erhvervsuddannelsernes år”. Der afsætte 2,5 millioner kroner årligt i 2024 og 2025 til at etablere et landsdækkende formidlingsarbejde rettet mod den brede gruppe af elever og deres lærere i grundskolen. Formålet er at styrke børn og unges interesse og motivation i forhold til det erhvervsfaglige område. Der afsættes endvidere 0,3 mio. kr. årligt i 2024 og 2025 til Special Skills. Midlerne kan blandt andet gå til, at Special Skills udvikler nye undervisningsforløb knyttet til Euroskills 2025 og til besøg på Euroskills 2025. Special Skills er udviklet specifikt til elever i udskolingen, der modtager specialundervisning.
– Rollemodeller til at vise vejen til en erhvervsuddannelse. For at give elever i 7.-10. klasse mulighed for at møde unge fra erhvervsuddannelserne, som brænder for deres fag permanentgøres indsatsen ”Vejen til en erhvervsuddannelse”. Aftalepartierne ønsker desuden, at elever på FGU får mulighed for at få besøg af rollemodellerne. Derfor øges den nuværende bevilling på 5,2 mio. kr. med 1,5 mio. kr. i årene 2025, 2026 og 2027 og varigt med 0,5 mio. kr. fra 2028 og frem. Indsatsen består af et landsdækkende korps af unge rollemodeller, der er i gang med en erhvervsuddannelse og som kan hjælpe eleverne i fx grundskolen med at blive mere afklarede i deres valg af ungdomsuddannelse.