De danske forbrugerpriser er steget nogle procentpoint mindre siden starten af 2022 end i nærtliggende EU-lande og EU set under et. Det gælder også for fødevarer. Det fremgår af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens status på den skærpede prisovervågning.

Siden begyndelsen af 2022 og frem til april 2023 er forbrugerpriserne i Danmark steget mindre end priserne i Holland, Sverige og Tyskland i gennemsnit. Sammenlignes der med hele EU, er priserne også steget mindre herhjemme.

Det afspejler relativt kraftige prisstigninger i første del af 2022, mens de danske forbrugerpriser har ligget på et nogenlunde konstant niveau siden oktober sidste år. Selvom den årlige stigning i forbrugerpriserne – inflationen – er aftagende, var den i april 2023 stadig på et højt niveau på 5,6 procent. Den fortsat høje inflation er således i vid udstrækning et såkaldt overhæng fra den stigning, der fandt sted fra januar til oktober 2022.

Fødevarepriserne er ligeledes steget mindre i Danmark end i tre sammenlignelige lande (Sverige, Holland og Tyskland) og i EU set under et siden begyndelsen af 2022. Priserne på nogle af de væsentlige input (for eksempel råvarer og energi) til fødevareproduktionen begyndte at falde for godt et år siden, hvilket kan have bidraget til at stabilisere priserne. Ændringer i råvarepriserne slår først fuldt igennem i forbrugerpriserne på fødevarer med en betydelig forsinkelse. Denne træghed i forbrugerpriserne gjorde sig også gældende, da inputpriserne begyndte at stige.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har desuden undersøgt udviklingen i virksomheders bruttoavancer, da de kan indikere, om prisstigningerne skyldes andet end højere omkostninger på råmaterialer og andet input. Bruttoavanceprocenten for hele økonomien var i fjerde kvartal 2022 og første kvartal 2023 lavere end i de foregående år. Overordnet er der således ikke tegn på, at inflationen skulle være drevet af stigende avancer.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vil fortsætte med at overvåge prisudviklingen i Danmark og bidrage til arbejdet i regeringens Forum for Forbrugerpriser.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen blev af den tidligere erhvervsminister bedt om at skærpe prisovervågningen.