3F Transport og Dansk Industri har indgået forlig på transportområdet. Med forliget sikres reallønnen, der kommer store forbedringer på uddannelsesområdet, og der investeres i fremtidens transport

Den sidste underskrift er sat på ”Fællesoverenskomsten”, der omfatter havnearbejderne og en stor gruppe lagerarbejdere og chauffører på DI’s virksomheder. Forliget lægger linjen for hele normallønsområdet og en række andre overenskomster mellem 3F Transport og DI.

3F’erne på transportområdet har ønsket lønstigninger, der matcher stigninger i priserne, og vilkår, der kan sikre job og arbejdsliv i fremtiden. Den fornyede overenskomst favner ønskerne med sikring af reallønnen, øget frihed og store investeringer i uddannelse og en fremtid, hvor mere transportarbejde er faglært arbejde. 3F Transport vil især fremhæve tre punkter i den toårige aftale:

3.150 kroner mere i månedsløn

Stigninger i timelønnen på transportområdet betyder, at månedslønnen for en 37-timers arbejdsuge stiger mindst 2.450 kroner over de næste to år inklusive omlægningen fra 8 til 10 procent arbejdsgiverbetalt pension. Oven i kommer 700 kroner om måneden via forhøjelsen fra 7 til 9 procent til hver enkelt ansats særlige opsparing (fritvalgskonto). I alt giver det en direkte lønstigning på 3.150 kroner om måneden plus gennemslag på pension og feriepenge. 3F Transport forventer, at det indhenter tabt realløn i 2022 og sikrer reallønnen i 2023 og 2024.

Nye rettigheder og højere status til transportansatte

Ansatte på transportområdet får bedre muligheder for uddannelse som en del af deres ansættelsesforhold med henblik på at opnå status som faglærte. Det sker via løbende kompetenceafklaring, uddannelsesplaner og mulighed for at veksle seks ugers selvvalgt uddannelse til op til 14 ugers erhvervsuddannelse. Godtgørelse under uddannelse stiger fra 85 procent til 100 procent af lønnen. Det er en investering, der gavner både den ansattes muligheder i fremtidens arbejdsliv og virksomhedernes evne til omstilling for eksempel i forhold til overgang til grøn transport. Status som faglært giver 4,00 kroner ekstra i timeløn. Cirka 650 kroner mere i løn om måneden.

Satsning på unge og investeringer i fremtidens transport

3F Transport og DI har aftalt at sætte over tre millioner kroner om året af til yderligere indsats og kampagner for rekruttering til transportens uddannelser og arbejdspladser. Herunder i form af en forhøjelse af tilskuddet til lærlinges obligatoriske studietur på 1.000 kroner. Fra 3.500 kroner til 4.500 kroner.

Fra 2010 til 2020 er tilgangen til transportuddannelser steget fra cirka 500 om året til over 1.000.

Lærlinge på transportområdet får en stigning i lønnen på 4,5 procent per 1.marts 2023 og 3,5 procent per 1. marts 2024.

3F-forhandler: En pakke med investeringer i fremtidens transport

3F Transport kalder fornyelsen af overenskomsten: ”En solid pakke for de ansatte i fremtidens transport”.

– På transportområdet er reallønnen steget hvert år, siden finanskrisen var dybest i 2012. Det fik en brat ende med høj inflation og udhuling af reallønnen i 2022. Det får vi rettet op med en lønstigning på minimum 3.150 kroner om måneden over de næste to år. Med den lønstigning forventer vi, at transportansatte igen kan fylde det samme i kurven i supermarkedet, som de kunne for godt et år siden. Samtidig investerer vi sammen med arbejdsgiverne massivt i transportfagenes fremtid. Det er jeg meget, meget glad for, siger Jan Villadsen, der er formand for 3F Transport.

3F Transport fremhæver, at der modsat dystre prognoser i dag er 6.000 flere chauffører ansat på overenskomst, end da krisen og misbrug af udenlandske chauffører var størst fra 2009 til 2015. Det skyldes blandt andet 10 års intensiv kamp mod social dumping. Senest har 3F Transport indgået overenskomst for chauffører med onlinesupermarkedet nemlig.com. Samtidig er andelen af unge, der bliver optaget på en transportuddannelse som for eksempel lagerarbejder, godschauffør eller redder, steget fra 500 om året til over 1.000 på 10 år. Det har skabt et nyt og positivt behov for investeringer i fremtidens transport.

– I 3F Transport vil vi fremtiden. Arbejdsgiverne skriger efter faglært arbejdskraft, og derfor er det kun naturligt, at vi med denne overenskomst både sikrer bedre mulighed for uddannelse som en del af ansættelsesforholdet og sikrer et øget fokus på lærlinges vilkår. Jeg er særligt glad for, at 3F Transport og DI i en fælles investeringspakke afsætter 3 millioner kroner om året til at højne transportfagenes image og gør det attraktivt for nye, unge kolleger at søge ind i en branche med en fremtid. Jeg har en klar ambition om, at vi de kommende år endnu en gang fordobler tilgangen af unge, der vælger uddannelse til et job i transportbranchen, siger Jan Villadsen.

OK23: Transportforliget – satser og øvrige vigtige punkter:

Timeløn: Normaltimelønnen stiger 6,00 kroner per time 1. marts 2023 og 5,75 kroner per time 1. marts 2024. I alt 11,75 kroner.

Frit valg: Den særlige opsparing, der sikrer hver enkelt ansat frit valg mellem pension, frihed eller udbetaling som løn, hæves fra 7 til 9 procent af lønnen per 1. marts 2024. Der giver en direkte lønstigning på 2 procent eller mindst 700 kronerom måneden.

2 procent lønstigning via ændret pension: Per 1. juni 2023 indbetaler arbejdsgivere 10 procent af lønnen til pension i stedet for 8 procent. Ansattes indbetaling falder fra 4 til 2 procent af lønnen.

Genetillæg og overarbejdstillæg: Genetillæg stiger 4,5 procent 1. marts 2023 og 3,5 procent 1. marts 2024. Tillæg for overarbejde stiger 3,5 procent 1. marts 2023 og 3,0 procent 1. marts 2024.

Lærlinge: Lønnen til lærlinge hæves med 4,5 procent per 1.marts 2023 og med 3,5 procent per 1. marts 2024. Bidrag til lærlinges studietur stiger med 1.000 kroner. Tillidsrepræsentanten på hver enkelt arbejdsplads får hvert år per 1. marts mulighed for at forhandle lærlingenes løn.

Omlægning af arbejdstid: Fællesoverenskomstens regler om arbejdstid moderniseres i forhold til arbejde i weekenden, så alle ugens syv dage kan betragtes som normale arbejdsdage i forhold til placering af ugens fem arbejdsdage. Weekendarbejde skal varsles, og ansatte, der skal arbejde på weekenddage, får tillæg, der kan udbetales som løn eller veksles til fridage.

Mere uddannelse og bedre mulighed for at blive faglært: Ansatte på transportområdet får bedre muligheder for uddannelse som en del af deres ansættelsesforhold. Der skrues op for løbende kompetenceafklaring, uddannelsesplaner og muligheder for at blive faglært. Godtgørelse under uddannelse stiger fra 85 procent til 100 procent af lønnen. Ansatte og deres tillidsvalgte får ret til at vælge en uddannelsesrepræsentant.

Nye værktøjer til tillidsvalgte: Valggrundlag for tillidsrepræsentanter nedsættes til fem ansatte. Valg af tillidsrepræsentant foregår i arbejdstiden, og tillidsrepræsentanter får ret til at mødes med nyansatte kolleger.

Barsel/orlov: Far/medmor har fået øremærket yderligere 2 ugers orlov med løn, og forældrene har herudover fået yderligere 2 ugers orlov med løn, der kan deles mellem dem. Det giver samlet set 36 ugers orlov med løn efter fødselstidspunktet modsat de 32 uger, som der er i dag.