Folketingets Ombudsmand har besluttet at indlede en undersøgelse af egen drift af politiets nye våbenregister og behandlingen af sager om våben.

Der har i medierne været omtale af forskellige problemer med det nye våbenregister, der blev taget i brug i januar i år. Efter det oplyste har problemerne samtidig betydet, at der er sket en ophobning af ubehandlede våbensager.

Ombudsmanden har også modtaget en henvendelse om sagen fra Danmarks Jægerforbund.

Ombudsmanden har i dag bedt de ansvarlige myndigheder om en udtalelse. Ombudsmanden afventer nu myndighedernes udtalelser.

– Det er fremgået af bl.a. medieomtale, at Politiets Administrative Centers nye våbenregistreringssystem, som blev taget i brug den 18. januar 2022, ikke er fuldt funktionsdygtigt, og at dette angiveligt har medført en ophobning af sa- ger om våbentilladelser med lange sagsbehandlingstider til følge, skriver ombudsmand Niels Fenger i sin henvendelse og fortsætter:

– Derudover har jeg den 27. april 2022 modtaget en henvendelse fra Danmarks Jægerforbund om ibrugtagningen af det nye våbenregister. Dansk Jægerforbund har anført, at våbenejere ikke kan få fornyet deres våbentilladel- ser eller få nye våbentilladelser eller våbenpas. Jeg kan også konstatere, at der er stillet en række folketingsspørgsmål til justitsministeren om problemer med det nye våbenregistreringssystem.

– Det fremgår af justitsministerens besvarelse af 22. april 2022 af spørgsmål nr. S 746 fra medlem af Folketinget Dennis Flydtkjær (DF), at der har været en række opstartsvanskeligheder med det nye våbenregistreringssystem samt behov for udbedring af fejl og mangler, men at det forventes, ”at systemet kan anvendes uden væsentlige fejl og med de nødvendige funktionaliteter ved udgangen af 2. kvartal 2022. I 2. halvår 2022 arbejdes der på optimering af arbejdsprocesser og automatisering af visse processer, som på nuværende tidspunkt foretages manuelt eller uden om systemet”. Endvidere fremgår det af besvarelsen, at der i den mellemliggende periode bl.a. vil blive allokeret personaleressourcer til våbenområdet med henblik på at nedbringe antallet af sager, skriver Niels Fenger.

– Jeg beder endvidere om, at myndighederne redegør nærmere for deres overvejelser med hensyn til at ibrugtage det nye system på den angivne bag- grund i forhold til at sikre varetagelse af den administrative forvaltning på våbenområdet. I den forbindelse beder jeg myndighederne om at oplyse, hvilke overvejelser og tiltag der er foretaget for at sikre fortsat behandling af de be- rørte sager – herunder i forhold til f.eks. manuel (papirbaseret) sagsbehandling – så længe det nye våbenregistreringssystem ikke er fuldt funktionsdygtigt, tilføjer Fenger.

Læs hele brevet her