Brenderup og Føns er nu klar med udviklingsplaner for deres lokalsamfund, og der er mange ønsker til, hvad der skal til for at udvikle de to lokalsamfund. Udviklingsplanerne blev fremlagt på et temamøde den 2. maj.

Begge udviklingsplaner indeholder temaer og indsatser, som er vigtige for lokalsamfundene. Men vejen frem mod de to udviklingsplaner har været meget forskellig.

Brenderups udviklingsplan er blevet til under coronaens mørke tid, hvor restriktionerne mere end vanskeliggjorde den demokratiske dialog. Derfor valgte Brenderup at indsamle ideer, forslag og kommentarer via en digital borgerportal. Mens Føns, så snart coronarestriktionerne blev lempet, havde mulighed for at samle borgerne til flere store dialog- og debatmøder.

Brenderup – et bæredygtigt fællesskab

Under titlen Brenderup – et bæredygtigt fællesskab – er der formuleret fire indsatser, der alle kredser om rammer for det veldokumenterede fællesskab, der findes i Brenderup.

For Brenderup Bypark handler det om at skabe et centralt udendørs samlingssted, hvor lokalbefolkningen kan mødes på tværs af alder og interesser. Konkret er der ønske om fx petanquebane, en skater/parkourbane og et uformelt samlingssted for byens unge. Men parken skal også danne rammen om markeder, juletræsfest, fælles grill og musik. Som et helt centralt element i udviklingen står også drømmen om et fælleshus, der skal kunne bruges som samlingspunkt for byens klubber og foreninger – og som ramme om debat- og temaaftner. Det tredje indsatsområde er udvikling af friluftsfaciliteter ved Varbjerg Strand. Her har især lokalsamfundets vinterbadere været på banen med konkrete ønsker om toilet- og saunafaciliteter samt en helårsbadebro. Sidst, men ikke mindst, er Brenderup Aktivitetscenter under pres, og der arbejdes aktuelt på at udvide centeret med en ny hal.

– Det er en stor glæde, at vi er kommet i mål. Jeg tror, jeg taler på hele gruppens vegne, når jeg siger, at det har været spændende at være med til at drive den demokratiske proces, der sikrer at Brenderup nu har fået en udviklingsplan. Vi har gjort, hvad vi kunne for at involvere og engagere borgerne i Brenderup, og trods coronaens benspænd betragter vi de fire indsatser i planen, som et godt udtryk for lokalsamfundets ønsker, siger Niels M. Fredriksen, der har været formand for den udviklingsgruppe, der har haft ansvaret for at drive den demokratiske proces og skrive selve udviklingsplanen.

Fokus i Føns

Med afsæt i et stort borgermøde i efteråret, der samlede godt 22% af Føns befolkning, blev der identificeret seks indsatsområder, der skal medvirke til at Føns bevarer sin status som et attraktivt sted at bo og leve.

Justering af den nuværende lokalplan fra 1981, som har vist sig utidssvarende ved kun at fokusere på den østlige bydels stråtækte huse og ved at have ufravigelige krav til materialevalg, som i dag er forældede, med den konsekvens, at mange bæredygtige bygningsløsninger udelukkes.

De sidste 15 år har borgerne i Føns arbejdet på at få bygget almennyttige lejeboliger i Føns, og i 2021 gav byrådet tilladelse til, at der nu kan opføres almennyttige lejeboliger. En nedsat arbejdsgruppe har sammen med Boligforeningen Lillebælt kortlagt mulighederne for placering og boligernes udformning.

Trafiksikkerhed er ligeledes sat på dagsordenen, hvor især området omkring børnehaven og Føns Gl. Skole er under trafikalt pres, ligesom et ønske om at lave en gennemgribende renovering af Føns tidligere skolegård er på listen. Under titlen Føns Fælled er en arbejdsgruppe under Beboerforeningen allerede i gang med at søge fonde, der skal omdanne den slidte skolegård til mødested for lokalsamfundet med plads til leg, fysisk udfoldelse, kulturelle arrangementer og socialt samvær. Middelfart har hjulpet projektet i gang ved at bidrage med 25.000 kr. til en situationsplan.

Vand er der masser af i Føns, og derfor kredser to af indsatserne sig naturligt også om søen og bæltet. Føns Vangs Sø har i mange år haft både Middelfart Kommunes og borgerne i Føns’ bevågenhed. Dette arbejde fortsætter og ifølge Føns’ nye udviklingsplan bør der som det første fokuseres på fjerne tagrør og buske på søbredderne for at forbedre fuglelivet. I forbindelse med borgermødet blev ideen om en havhave lagt frem. Her er ønsket, at borgere kan få let adgang til en bæredygtig lokalproduktion af sukkertang og blåmuslinger. Foreningen har afholdt sin første ordinære generalforsamling den 17. maj.

– Jeg er enorm stolt over, at det på under et år er lykkedes for Føns at præsentere en så fokuseret og gennemarbejdet udviklingsplan. De nedsatte arbejdsgrupper har for hver deres indsats arbejdet fokuseret og benhårdt med at indhentet det fornødne vidensgrundlag og føre de fornødne drøftelser med kommunens forvaltning. Føns er kendt for sit stærke fællesskab og viljen til at tage ansvar for eget lokalsamfund. Det fællesskab og den vilje er i høj grad kommet til udtryk i dette arbejde. Nu ser vi frem til det fortsatte samarbejde med Middelfart Kommune om at realiserer planen, udtaler Ib Bager, formand for Føns Udviklingsgruppe.

Byrådet tog godt imod

Der var både latter om muntre kommentarer, da formændene for de to udviklingsgrupper med både humor og charme fremlagde udviklingsplanerne for Byrådet. Byrådet kvitterede da også med ros og anerkendelse til det store arbejde lokalsamfundene og ikke mindst udviklingsgrupperne har lagt for dagen.

– Det er nogle meget flotte lokale udviklingsplaner Byrådet har modtaget. Især hæfter jeg mig ved, at mange af ønskerne er realistiske og realiserbare, siger borgmester Johannes Lundsfryd Jensen og fortsætter:

– En lokal udviklingsplan et meget stærkt dialogværktøj. For os politikere er det vigtigt at sikre at ønskerne har en bred lokal opbakning. Det er vigtigt, når vi skal prioritere ressourcer, slutter borgmesteren.

Om indsatsen ‘Bæredygtige lokalsamfund’

I indsatsen for ‘Bæredygtig Lokalsamfund – 2025’ samarbejder byråd og lokalsamfund om en bæredygtig byudvikling af Middelfart Kommunes byer, landsbyer og lokalområder.

Med udgangspunkt i de lokale styrker og potentialer finder lokalsamfund og byråd frem til fælles mål, projekter og initiativer, der styrker lokalsamfundene som attraktive levesteder med stærke fællesskaber – og med fokus på social, kulturel, økonomisk og miljømæssig bæredygtighed. I sommeren 2018 blev der nedsat en overordnet styregruppe til at følge indsatsen.

Når et lokalsamfund går i gang med at udarbejde en lokal udviklingsplan bliver der sammensat en udviklingsgruppe bestående af lokale borgere, foreningsrepræsentanter, virksomheder, kommunale medarbejdere og byrådspolitikere. Sammen har udviklingsgruppen ansvaret for at drive den lokale proces og skrive den lokale udviklingsplan.

De lokale udviklingsplaner for Brenderup og Føns forventes vedtaget af Byrådet den 30. maj. De kan ses i punkt 79 og 80 her: https://middelfart.dk/politik/udvalg/okonomiudvalget/?agendaFolder=2022-05-18%2012.08.19