Den 10. august holdt Senior- og Handicapudvalget et ekstraordinært møde på Stævnhøj plejehjem og derefter blev udvalget orienteret omkring påbud samt handleplan for plejehjemmet, hvilket er et resultat af tilsynsrapporten foretaget af Styrelsen for Patientsikkerhed.

Her var konklusionen i rapporten meget klar, idet der var brug for handleplaner på alle seks parametre, som tilsynet har fokuseret på:

  • Selvbestemmelse og livskvalitet, herunder en værdig død
  • Borgernes trivsel og relationer
  • Målgrupper og metoder
  • Organisation, ledelse og komptencer
  • Procedurer og dokumentation
  • Aktiviteter og rehabilitering

Baggrunden for ældretilsynet på Stævnhøj Plejecenter, der huser demente borgere, er, Styrelsen for Patientsikkerhed fik igennem avisartikler i august 2020 fik viden om en dødsulykke på grund af, at en borger, uventet havde forladt Stævnhøj Plejecenter.

Herefter ønskede ovenstående myndighed, at plejeenheden kom med en udtalelse vedrørende omstændighederne omkring ulykken og borgerens aflastningsophold på plejeenheden. Det gav anledning til at igangsætte en undersøgelse, der skulle undersøge kvaliteten af pleje og omsorg på Stævnhøj Plejecenter nærmere.

Det har medført, at der blev givet et alvorligt påbud til plejehjemmet, fordi der var nogle forhold og dokumenter, som ikke efterlevede kravene. Det er ikke noget, som Senior- og Handicapudvalget var informeret om, og derfor blev et ekstraordinære møde afholdt for en uge siden for at godkende processen for fremadrettet håndtering.

– Vi var forundret over, at vi ikke havde hørt om problemerne fra starten af, da trivsel på plejehjemmene er noget, som vi går meget op i. Dermed har det været væsentligt for os at komme på banen, og vi har også fået en god snak med lederen derude, siger udvalgsmedlemmet, Susanne Eilersen.

Påbuddet, som plejeenheden er pålagt, bliver først ophævet, når der bliver rettet op de mangler, som Styrelsen for Patientsikkerhed har påpeget. Det er eksempelvis, at alle sundhedsjournaler opdateres, da dokumentation på nogle borgere ikke er opdateret. Susanne Eilersen understreger, at det er en ledelsesopgave, at dokumentationen er på plads.

– Der skal være styr på dokumentationen, så nye medarbejdere allerede fra start får et godt kendskab til borgerne, der er bosat på Stævnhøj plejehjem. Det er ekstremt vigtigt, at man ved, hvilke interesser, borgeren har. Et godt kendskab til vedkommendes præferencer styrker også den daglige trivsel, fordi det giver en fornemmelse af hjemlighed, uddyber hun.

Ifølge lokalpolitikeren hjælper en kontinuerlig opdatering af dokumentation med at sørge for, at nye borgere også får opfyldt deres ønsker til plejehjemmet, og derfor er det noget, som plejeenheden skal rette op på. Nogle borgere har også svært ved at udtrykke deres følelser igennem ord, og her er en sundhedsjournal med til at afhjælpe på den udfordring. Derfor skal dokumentationen af borgerne kontrolleres hyppigt, både ved stikprøvekontrol og mere systematisk.

Derudover mener Susanne Eilersen, at det var en fejl, at Senior- og Handicapudvalget ikke var inddraget fra starten af. Udvalget har generelt et stort fokus på de ældre og deres trivsel, og derfor vil aktørerne være med i processerne. Derfor er der lavet en handleplan for, hvordan udvalgene kan være mere fremtrædende i fremtidige processer.

– Den daglige trivsel på plejehjemmet er lige så vigtigt som kliniske behandlinger, og derfor har plejehjemmet også ansvaret for, at de demente borgere får den bedst mulige tilværelse, runder hun af med at sige.

FAKTA:

• Stævnhøj Plejehjem har 50 boliger og otte aflastningsboliger, hvoraf to boliger er intervalaflastningsboliger for borgere med demens. Otte af de 50 boliger er for borgere med somatisk sygdom, og øvrige boliger er for borgere med demens.

• Den daglige ledelse varetages af centerleder Tove Jørgensen og en afdelingsleder

• Der er ansat 90 medarbejdere, heraf tre sygeplejersker, 14 social- og sundhedsassistenter, 40 social- og sundhedshjælpere, aktivitetsmedarbejdere, en rengøringsgruppe, to praktiske medarbejdere, 25 medarbejdere i flexjob, administrative medarbejdere og ufaglærte ferieafløsere.

Om tilsynet:

• Der blev gennemgået tre omsorgsjournaler, og en fjerde omsorgsjournal blev gennemgået i forhold til dokumentation af socialpædagogiske tiltag til forebyggelse af magtanvendelse

• Der blev interviewet tre borgere og tre pårørende

• Der blev foretaget interview med ledelsen. Der blev foretaget interview med fem medarbejdere

• Der blev foretaget observation ved ophold og samvær i fællesarealer

• Afsluttende opsamling på tilsynet blev givet til medarbejdere og ledelse