Byrådsmedlem fra Socialdemokratiet i Fredericia, Lise Nielson, mener, at vi skal vise større tålmodighed med hjælpen til hjemløse. Hun har erfaret, at når det bliver besværligt med hjemløse, så er den lette vej at svigte dem. Hun tager udgangspunkt i inklusionsboliger, hvor hjemløse ikke oplever den bedste trivsel.

Inklusionsboliger er en boligform, som blev vedtaget af Folketinget i 2016. Boligformen er målrettet psykisk- og socialtsårbare individer. Det er et tilbud til personer, som på den ene side ikke har problemer af et omfang, som kan begrunde ophold i et botilbud, men som på den anden side har vanskeligt ved at klare sig i egen bolig.

Her er boligen kontraktbestemt, da anvisningen til boligen skal ligge i, at problemerne kan løses inden for en to-årig periode.

Det er kommunen, der anviser ledige inklusionsboliger efter en konkret vurdering af den enkeltes behov sammenholdt med den støtte, der kan leveres i den ledige inklusionsbolig. Til denne vurdering mener det socialdemokratiske byrådsmedlem, Lise Nielson, at man skal passe på, at man ikke giver for let op, når det gælder de udsatte borgere.

– Nogle gange tager mentale og sundhedsmæssige problemer mere end to år at løse, derfor er tidsrammen meget snæver. Ydermere er det ikke garanteret, at borgeren er tilfreds med den bolig, man får tildelt, og her skal man være klar til at finde alternativer i fællesskab. Hjemløshed er mere end bare en nøgle til en bolig, mener hun.

Hun har kendskab flere af de hjemløse borgere i byen, som tidligere har været bosat i inklusionsboligerne, og som så senere har valgt at flytte ud igen. Her har hun oplevet, at inklusionsboliger ikke har været løsningen på hjemløsheden, da man ikke giver individet muligheden for selv at danne rammerne for, hvad et hjem er.

Den seneste optælling af hjemløse er fra 2019 og viser, at der er over 6400 hjemløse i Danmark. Hjemløshed er ofte knyttet til andre sociale problemer såsom stofmisbrug og psykisk sygdom. Så de ramte er en gruppe af meget udsatte borgere, hvis liv kan være meget vanskeligt og kaotisk, og hvor det kræver særlig indsats at hjælpe de berørte.

Her viser optællingen fra 2019, at der er et sket et lokalt fald i Fredericia med hensyn til hjemløsheden. Antallet af hjemløse er faldet fra 57 borgere til 41 borgere i perioden 2017-2019, hvilket svarer til et fald på 28,07 procent. I den forbindelse ønsker Nielson, at der kommer nye og opdateret tal af hjemløse, hvilket ikke har været muligt grundet corona-situationen, som aflyste den seneste optælling.